tạp chí

tạp chí

Bản mock-up thiết kế tạp chí miễn phí

Bản mock-up thiết kế tạp chí miễn phí. Tạp chí là những ấn phẩm thông tin thời sự hoặc thông tin lí luận, khoa học, phổ biến kiến thức về các sự kiện, vấn đề được xuất bản định kỳ, phát hành rộng rãi hoặc ở phạm vi trong xã hội. Mô hình…