hiệu ứng bóng đổ dài trong Illustrator

hiệu ứng bóng đổ dài trong Illustrator